انقلاب

دست مردمان زخم شد
پای مردمان
پشت مردمان زخم شد
تا آسمانشان ستاره ببارد
آسمانشان ستاره که بارید
تن مردمان زخم شد
زمین پُر از ستاره های خونین شد
گاوها زمین پُر ستاره را شخم زدند
دل مردمان ستاره شد
ستاره های دل مردمان شکست

ترجمه ی فارسی به انگلیسی را بخوانید

Read the Persian to English translation