صد سال به از این سال ها

پنج صبح در هفته
پنجاه هفته در صبح
خورشیدم در آینه ی اتوبوس ها
طلوع می کند۰

در انتظار من است
قدیمی courthouse
با میزی کوچک
یک جلد فرهنگِ انگلیسی-فارسی
تلی از احضاریه، عدالتی گیج
و زنگِ بی امانِ تلفن ها۰

بر دیواره ی اتاقکم
کارت پستالی پونز خورده؛
-شاخه گلی سپید، در متن سیاه-
(ولوله ی عشق میان حروف پشتش)
خاطره ای که همپای کنسرت شوبرت
از رادیوی گوشی ام منتشر می شود۰

سمتی دیگر
تصویریست از مایا آنجلو،
احمد شاملو
ها freeway نقشه ی
و برگردانِ شعری عاشقانه از پاز۰

تمام روز پرونده های سرگردان
در ماشین کپی تکثیر می شود،
و دلتپش های زبانم
در رگِ بیگانه ترین الفاظ۰

هر غروب، در بازگشت به خانه
پی گیرِِ روزهای گم شده ام
-Los Angeles- در
راه بر عابرین می بندم
و از پلیس گشت
سراغ جوانی زنی را می گیرم
که در برج اقبال،
سلسله بر دست داشت۰

ماشین Answering
صدای عشق را
-با آرزوی صد سال به از این سال ها-
در خانه ام می پَراکَنَد؛
برگ سوخته ی یاس را
قطره اشکی تبدار
سیراب می کند۰

و آن گاه گردشی در کتاب ها
و شلال لباس ها۰
خواندن، نوشتن، پختن
شستن، ساییدن
به سایت های اینترنتی سر زدن
کردن، دوختن Type
بافتِنِ خاطرات
تار به تار، دانه به دانه
جُودانه زدن؛
یکی از رو، یکی از زیر
یک رَج سرخابی
یک رَج به رنگ اندوه۰

و شب که می شود
پنهان از ماه
بافه های کهنه را می شکافم
و هوشیاریم را با تنپوشی زرین
روانه ی فردا می کنم

ترجمه ی فارسی به انگلیسی را بخوانید

Read the Persian to English translation