گل سرخ ۲

همان گلِ سرخی را می گویی
که در حیاطِ کوچکِ آن خانه بود،
می دانم؛

***

گاهی که آب می پاشیدم خرند را و
چای را دم می کردم
و می نشستی بر ایوان،
می دیدی که بود؛

***

از فرازِ شانه هایِ من
می دیدی که بود

***

گل هایِ سرخ را،
از فرازِ شانه هایِ من
همیشه می بینی
که سرخ و عطرآگینند،
امّا
مرا نمی بینی

ترجمه ی فارسی به انگلیسی را بخوانید

Read the Persian to English translation