گور لرزه

چه چه بلبل فروختنی نیست
کلاغ هایت را بگو
بگو کلاغ هایت
چغ چغ
چه چه بلبل
فروختنی نیست اما

و این بید نیست که می لرزد
اندام نازک زنی ست
بید نیست که بلرزد
تو بلرز

زنی ست که روی قبر تو
زیر تو می خوابد و
پول می گیرد و
سوره ی حمد می خواند

بسم اللّه
سیلی سرما شلّاق پول زنجه بد و بی راه هرّه پول پوست بوسه گیسو
پالتو پوست پول رژ گونه رنگ و رو آبرو پول می خرد می خورد
می خرد می خورد می خورد می خرد
هی…قبرستان، ترس، شوخی می کنی، شوخی ست

زنی که با گونه ها و
پستان های گلی اش
چادر نماز سپید
گُل گُلی اش را
از سر می کند روی قبرت پهن می کُند و

می کُنی اش
تن نا زکش که می لرزد
بازوها و رانهای
لا غرش که می لرزد
بید نیست که بلرزد
تو بلرز

ترس را خورده
تو را هم می خورد
بترس
تو بترس
آن زیر
آن رو
مردک!
فقط ترسیدنی ست این زن
مرده اش هم ترس دارد
حاج آقا!
مرده اش هم
قبرت روشن
حاج آقا
قبرت روشن

ترجمه ی فارسی به انگلیسی را بخوانید

Read the Persian to English translation